Ειδικό Τέλος Ακινήτων - άρθρο 53 του ν. 4021/2011

Αρχική | Ειδήσεις | Ειδικό Τέλος Ακινήτων - άρθρο 53 του ν. 4021/2011

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

άρθρο 53 του ν. 4021/2011


1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 (Α’ 62) σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Για τον υπολογισμό του τέλους της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα οποία λογίστηκε κατά τη 17.9.2011 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου και συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

α)

Συντελεστής ειδικού
τέλους (ευρώ/τ.μ.)
Τιμή ζώνης
Πολύτεκνοι και ανάπηροι της παρ. 6,
με ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
σε περιοχές με τιμή ζώνης από
0,5 0 – 3.000 ευρώ
3 μέχρι 500 ευρώ
4 501 – 1.000 ευρώ
5 1.001 – 1.500 ευρώ
6 1.501 – 2.000 ευρώ
8 2.001 – 2.500 ευρώ
10 2.501 – 3.000 ευρώ
12 3.001 – 4.000 ευρώ
14 4.001 – 5.000 ευρώ
16 άνω των 5.001 ευρώ

β)

Παλαιότητα Συντελεστής
μέχρι και 26 έτη 1
25 μέχρι και 20 έτη 1,05
19 μέχρι και 15 1,10
14 μέχρι και 10 1,15
9 μέχρι και 5 1,20
4 έως 0 1,25
Ανεξαρτήτως παλαιότητας προκειμένου για ακίνητα ιδιοκτησίας πολύτεκνων και αναπήρων της παρ. 6, που ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από 0 – 3.000 ευρώ 1


3. Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.
Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης και δεν έχει υπολογιστεί το τέλος του άρθρου 24 του ν.2130/1993, εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος, το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου επί συντελεστή τρία (3). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει και το εμβαδόν του ακινήτου, το ειδικό τέλος υπολογίζεται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.

4. Το τέλος βαρύνει για μεν το 2011 τον κατά τη 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

5. Στο ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις,
β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.3842/2010 (Α’ 58) αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους,
γ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ε’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους,
δ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και
ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος:
α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
- ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα,
- ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και
γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

6. Κατ’ εξαίρεση των παραγραφών 2 και 3, το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:
α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944, εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, Α’ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, μέχρι 30.000 ευρώ, ή
β) σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, ανάπηρο, κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.
Ομοίως κατ’ εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 δεν οφείλεται το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται κάθε φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού του τέλους, όπως αυτή ορίζεται με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου.
Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου δεν παρέχεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσας παραγράφου για το μειωμένο συντελεστή τέλους και την απαλλαγή από αυτό, δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3:
α) αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ή
β) αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ, καθώς και
γ) για το πλέον των 120 τ. μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ..

7. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ο δικαιούχος του μειωμένου συντελεστή υποβάλλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κ.Ε.Π.. Με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 13, ρυθμίζεται και κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με το χρόνο υποβολής και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, την επιβεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή της προηγούμενης παραγράφου, τον τρόπο ενημέρωσης της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος από τη Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους του μειωμένου τέλους, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το αρμόδιο όργανο επιστροφής του επιπλέον τέλους που τυχόν καταβλήθηκε από τον δικαιούχο και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

8. Η βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται με την εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενού ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η. και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ..
Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου κατά την ημερομηνία αρχικής έκδοσης του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος κατ’ έτος.
Η βεβαίωση του τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αν δεν καταβληθεί το τέλος μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, διενεργείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11, όπως ειδικότερα ορίζεται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.

9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

10. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούν και τους ζητούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. δικαιούται να προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των αρχείων αυτών για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

11. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο καταναλωτή, γνωστοποιούν τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν ζητηθεί η διακοπή της σύνδεσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιβάλλεται σε βάρος της Δ.Ε.Η. ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και υπέρ του Δημοσίου, πρόστιμο ίσο με το τέλος που δεν καταβλήθηκε προσαυξημένο κατά 25%.

12. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για: α) την είσπραξη του τέλους μέσω των, λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τις προϋποθέσεις επιστροφής του ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον το ακίνητο υπόκειται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 ή στο μειωμένο συντελεστή της παραγράφου 6, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού τέλους στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή ότι εφαρμόστηκε εσφαλμένος συντελεστής προσδιορισμού του, δ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6, ε) τα ζητήματα που ορίζονται στην παράγραφο 7 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (50 σχολιάστηκε):

Qddiereiva την 16 Φεβρουαρίου 2017
avatar
... Louis Vuitton outlet online don't exist. On internet, Louis ... The low prices advertised by sites claiming to be a Louis Vuitton outlet ... Cheap Louis Vuitton ... <a href="https://www.officielsaclv.com">Pas Cher Louis Vuitton Sac</a> Sac Pas Cher Louis Vuitton khf euz <a href=https://www.officielsaclv.com>Louis Vuitton pas cher</a>... Louis Vuitton Outlet/Sale UK Buy or sell Louis Vuitton fashion items of verified quality in the REBELLE Louis Vuitton Second Hand Online Store! ... rgz qbi
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
ThomasKaw την 16 Φεβρουαρίου 2017
avatar
xfqftbe

http://www.colegio-sanfranciscojavier.es/548-timberland-earthkeeper-boots.html
http://www.felipealonso.es/870-vans-old-skool-black-and-white.html
http://www.batalladefloreslaredo.es/oakley-antix-polarized-872
http://www.luismesacastilla.es/783-nike-roshe-run-turquesa.php
http://www.luismesacastilla.es/962-roshe-run-baratas-amazon.php

<a href=http://www.grupoitealbacete.es/310-puma-mujer-tenis.html>Puma Mujer Tenis</a>
<a href=http://www.colegio-sanfranciscojavier.es/288-zapatillas-timberland-euro.html>Zapatillas Timberland Euro</a>
<a href=http://www.younes.es/265-nike-air-force-one-mujer-2014>Nike Air Force One Mujer 2014</a>
<a href=http://www.cdoviaplata.es/sandalias-mbt-españa-253.html>Sandalias Mbt España</a>
<a href=http://www.luismesacastilla.es/301-nike-roshe-grises-y-rosas.php>Nike Roshe Grises Y Rosas</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Richarden την 14 Φεβρουαρίου 2017
avatar
zjbjvvo

http://www.batalladefloreslaredo.es/lentes-oakley-holbrook-verdes-229
http://www.rcaraumo.es/nike-air-max-90-premium-tape-color-camo-650.html
http://www.tacadetinta.es/abercrombie-españa-horario
http://www.felipealonso.es/571-vans-de-mujer-negras.html
http://www.rcaraumo.es/nike-free-baratas-china-370.html

<a href=http://www.grupoitealbacete.es/007-puma-zapatillas-hombre-2017.html>Puma Zapatillas Hombre 2017</a>
<a href=http://www.colegio-sanfranciscojavier.es/397-zapatos-timberland-para-mujer-con-tacon-2017.html>Zapatos Timberland Para Mujer Con Tacon 2017</a>
<a href=http://www.felipealonso.es/586-vans-tenis-hombre-grises.html>Vans Tenis Hombre Grises</a>
<a href=http://www.sedar2013.es/nlb-gorras-originales-311.php>NLB Gorras Originales</a>
<a href=http://www.el-codigo-promocional.es/849-zapatillas-reebok-mujer.aspx>Zapatillas Reebok Mujer</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
CurtisMix την 12 Φεβρουαρίου 2017
avatar
inaaiwz

http://www.sedar2013.es/gorras-los-angeles-clippers-487.php
http://www.cdoviaplata.es/zapatos-mbt-y-rodillas-501.html
http://www.younes.es/756-air-max-thea-blancas
http://www.denisemilani.es/836-nike-huarache-corte-ingles.php
http://www.batalladefloreslaredo.es/oakley-holbrook-ducati-matte-black-l-ruby-iridium-939

<a href=http://www.batalladefloreslaredo.es/oakley-ferrari-701>Oakley Ferrari</a>
<a href=http://www.dekodery.eu/zapatillas-nike-sb-rojas.html>Zapatillas Nike Sb Rojas</a>
<a href=http://www.rcaraumo.es/nike-cortez-en-mexico-060.html>Nike Cortez En Mexico</a>
<a href=http://www.denisemilani.es/321-nike-air-max-rosas-fluor.php>Nike Air Max Rosas Fluor</a>
<a href=http://www.felipealonso.es/380-tenis-vans-mujer.html>Tenis Vans Mujer</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
CurtisMix την 12 Φεβρουαρίου 2017
avatar
hjybknz

http://www.denisemilani.es/080-nike-huarache-falsas-aliexpress.php
http://www.younes.es/056-air-max-2012-mens
http://www.grupoitealbacete.es/468-puma-roma-blanco.html
http://www.lubpsico.es/adidas-la-trainer-camuflaje-090.html
http://www.sanjuandelamata.es/238-nike-roshe-run-mujer-turquesa.html

<a href=http://www.denisemilani.es/097-nike-huarache-mujer-rosas.php>Nike Huarache Mujer Rosas</a>
<a href=http://www.elregalofriki.es/gafas-ray-ban---rb2140-2-683.php>Gafas Ray Ban - Rb2140-2</a>
<a href=http://www.grupoitealbacete.es/518-puma-roma-para-mujer-2016.html>Puma Roma Para Mujer 2016</a>
<a href=http://www.younes.es/436-nike-air-force-mujer-puestas>Nike Air Force Mujer Puestas</a>
<a href=http://www.adidasnmdcomprar.nu/nmd-adidas-argentina-848>Nmd Adidas Argentina</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Richarden την 12 Φεβρουαρίου 2017
avatar
povcaqj

http://www.younes.es/454-air-max-tavas-rojas
http://www.rcaraumo.es/air-max-segunda-mano-valencia-446.html
http://www.dekodery.eu/zapatillas-nike-sb-azules.html
http://www.colegio-sanfranciscojavier.es/323-timberland-verde-oliva.html
http://www.dekodery.eu/nike-sb-ghost.html

<a href=http://www.cuadros-famosos.es/276-polo-lacoste-hombre-barato.html>Polo Lacoste Hombre Barato</a>
<a href=http://www.luismesacastilla.es/014-nike-roshe-one-baratas-hombre.php>Nike Roshe One Baratas Hombre</a>
<a href=http://www.rcaraumo.es/tenis-nike-free-5.0-para-hombre-876.html>Tenis Nike Free 5.0 Para Hombre</a>
<a href=http://www.el-codigo-promocional.es/041-reebok-naranja.aspx>Reebok Naranja</a>
<a href=http://www.luismesacastilla.es/376-comprar-nike-roshe-run-baratas-españa.php>Comprar Nike Roshe Run Baratas España</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
CurtisMix την 12 Φεβρουαρίου 2017
avatar
vuywass

http://www.colegio-sanfranciscojavier.es/662-timberland-rojos-2017.html
http://www.younes.es/740-nike-air-max-zero-comprar
http://www.tacadetinta.es/abercrombie-reno
http://www.bristol.com.es/air-force-1-nike-2016-409.html
http://www.adidasnmdcomprar.nu/nmd-ropa-510

<a href=http://www.elregalofriki.es/sunglasses-ray-ban-for-women-234.php>Sunglasses Ray Ban For Women</a>
<a href=http://www.cdoviaplata.es/mbt-barabara-912.html>Mbt Barabara</a>
<a href=http://www.batalladefloreslaredo.es/oakley-asian-fit-837>Oakley Asian Fit</a>
<a href=http://www.elregalofriki.es/gafas-de-sol-ray-ban-originales-precios-087.php>Gafas De Sol Ray Ban Originales Precios</a>
<a href=http://www.aspasi.es/176-saucony-hurricane.htm>Saucony Hurricane</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Richarden την 11 Φεβρουαρίου 2017
avatar
zaswpzu

http://www.luismesacastilla.es/303-roshe-run-grises-y-azules.php
http://www.lubpsico.es/zapatilla-ultra-boost-uncaged-656.html
http://www.ibericarsalfer.es/zapatillas-nike-2016-para-mujer-963.html
http://www.batalladefloreslaredo.es/oakley-monster-dog-980
http://www.elregalofriki.es/catalogo-gafas-de-sol-ray-ban-2014-235.php

<a href=http://www.bristol.com.es/nike-force-blancas-el-corte-ingles-113.html>Nike Force Blancas El Corte Ingles</a>
<a href=http://www.bristol.com.es/zapatos-nike-air-force-one-en-quito-986.html>Zapatos Nike Air Force One En Quito</a>
<a href=http://www.younes.es/406-zapatillas-nike-air-max-mujer-floreadas>Zapatillas Nike Air Max Mujer Floreadas</a>
<a href=http://www.adidasnmdcomprar.nu/nmd-adidas-49-221>Nmd Adidas 4/9</a>
<a href=http://www.aspasi.es/076-saucony-xodus-iso-el-corte-ingles.htm>Saucony Xodus Iso El Corte Ingles</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Richarden την 11 Φεβρουαρίου 2017
avatar
sxlawxo

http://www.sanjuandelamata.es/091-nike-roshe-baratas-contrareembolso.html
http://www.luismesacastilla.es/589-nike-roshe-run-one.php
http://www.cdoviaplata.es/mbt-comprar-online-702.html
http://www.cuadros-famosos.es/614-zapatos-lacoste-casuales.html
http://www.bristol.com.es/nike-force-1-low-253.html

<a href=http://www.bristol.com.es/nike-air-force-flyknit-baratas-735.html>Nike Air Force Flyknit Baratas</a>
<a href=http://www.sedar2013.es/gorras-colorado-rockies-452.php>Gorras Colorado Rockies</a>
<a href=http://www.tacadetinta.es/ropa-abercrombie-mujer>Ropa Abercrombie Mujer</a>
<a href=http://www.ibericarsalfer.es/nike-hombre-zapatillas-deportivas-346.html>Nike Hombre Zapatillas Deportivas</a>
<a href=http://www.dekodery.eu/nike-sb-rosas.html>Nike Sb Rosas</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
CurtisMix την 11 Φεβρουαρίου 2017
avatar
mmqgnzp

http://www.aspasi.es/425-saucony-excursion-tr9.htm
http://www.colegio-sanfranciscojavier.es/321-mujer-timberland.html
http://www.elregalofriki.es/gafas-de-sol-ray-ban-para-niños-500.php
http://www.cuadros-famosos.es/329-polo-ralph-lauren-2016.html
http://www.sanjuandelamata.es/762-nike-free-flyknit-3.0-mujer.html

<a href=http://www.younes.es/886-air-force-1-tenis>Air Force 1 Tenis</a>
<a href=http://www.luismesacastilla.es/129-nike-roshe-run-gris-y-naranja.php>Nike Roshe Run Gris Y Naranja</a>
<a href=http://www.younes.es/695-air-max-2012-red>Air Max 2012 Red</a>
<a href=http://www.cuadros-famosos.es/195-polos-lacoste-mujer-online.html>Polos Lacoste Mujer Online</a>
<a href=http://www.colegio-sanfranciscojavier.es/012-timberland-botas-seguridad.html>Timberland Botas Seguridad</a>
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
1 2 3 4 5 next συνολικά: 50 | προβολή: 1 - 10

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text